สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ยินดีต้อนรับ ::

 

สมาชิกสามัญ
 •              ประเภท
         อัตรา
 • ออมทรัพย์*
                2.75
 • ออมทรัพย์พิเศษ**
       3.00
 • มั่งคั่ง มั่นคง
                3.25
 • หลักประกันการกู้เงิน
     3.00
สมาชิกสมทบ
 •              ประเภท
         อัตรา
 • ออมทรัพย์*
                 2.50
 • ออมทรัพย์พิเศษ**
       2.75
 • มั่งคั่ง มั่นคง
                3.00

    * ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

    ** ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท

    *** มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 เป็นต้นไป

 •              ประเภท
            อัตรา
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
         6.50
 • เงินกู้สามัญ
                    6.75
 • เงินกู้อาชีพ
                    6.75
 • เงินกู้พลังงานแสงอาทิตย์
  6.75
 • เงินกู้พิเศษ
                    5.75
 • เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก
  6.75
 • เงินกู้ไม่เกินหุ้น
                6.75

    * มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 เป็นต้นไป

 

ประกาศฯ เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษต้อนรับปีมังกรทอง (ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 - 30 เมษายน 2567)

 

ประกาศฯ เรื่อง ผลเลือกตั้งเป็นประะธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปีการเงิน 2567

 

             >>> ประธานกรรมการ            

             >>> กรรมการดำเนินการ            

 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

             >>>ประกาศฯ กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

             >>>รายการงานประชุม ประจำปี 2565   

             >>>จุดลงทเบียน   

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นประะธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปีการเงิน 2567

 

             >>> ประธานกรรมการ            

             >>> กรรมการดำเนินการ            

 

ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 (ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2566)

 

ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 (ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2566)

 

ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 (ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2566)

 

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566 (เปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566)

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566

 
 
 
 
example  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ชุดที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ชุดที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำเดือนเมษายน 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

 

รายละเอียด

     
   
 
     
   
นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
ประธานกรรมการ
     
   
นางสาวจิรารัตน์  ภัทรวลี
ผู้จัดการ