สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > ผลการดำเนินงาน
 
 

ผลการดำเนินการ ไตรมาส 2 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

 
 
เงินรับฝากออมทรัพย์
10,866,832.70   บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
515,057,564.78   บาท
เงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่ง มั่นคง
653,889.75   บาท
ทุนเรือนหุ้น
579,727,660.00  บาท
ทุนสำรอง
62,800,390.75  บาท
ทุนดำเนินการ
2,034,593,813.02  บาท
ประมาณการกำไรสะสม
45,282,814.89  บาท