สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > คณะกรรมการดำเนินการ
 

ชุดที่ 29

 

 

นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
ประธานกรรมการ

 
 

นายปัญญา หาญอาสา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 

นายสมมาตร ช่างแก้ว
กรรมการและเหรัญญิก

นายวิชิต วิชิตศรีวรา
กรรมการ

นายปรีชา ชูสกุล
กรรมการ

นายสมชาย ลาภประโยชน์
กรรมการ

นายสุวัฒน์ ปรีชาวงศ์
กรรมการ

นายนิพนธ์ ผ่องแผ้ว
กรรมการ

นายพวงศ์วิทย์ เดิมชัยภูมิ
กรรมการ

นายเกียรติ ปะหุสี
กรรมการ

นายโย หวะสุวรรณ
กรรมการ

นายอดุลย์ พิมพ์กุล
กรรมการ

นายวสันต์ เสี้ยมแหลม
กรรมการ

นายวิจิตร ชิณศรี
กรรมการและเลขานุการ