สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > แบบฟอร์มสหกรณ์
 

                           สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ที่ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป  ให้ใช้แบบฟอร์มคำขอกู้ใหม่ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด หรือเข้ามารับได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
   
   
  1. ใบสมัครสมาชิก
   
  2. ใบสมัครสมาชิก(สมทบ)
   
  3. คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
   
  4. คำขอกู้เงินสวัสดิการ
   
  5. คำขอกู้เงินสามัญ
   
  6. คำขอกู้เงินไม่เกินจำนวนหุ้น
   
  7. คำขอกู้เงินพิเศษและหนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษ
   
  8. หนังสือขอเปลี่ยนตัวบุคคลค้ำประกันเงินกู้
   
  9. ขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
   
  10. ใบลาออกจากสมาชิก (สามัญ)
   
  11. ใบลาออกจากสมาชิก (สมทบ)
   
  12. หนังสือขอผ่อนผันการส่งเงินงวดชำระหนี้
   
  13. คำขอกู้เงินเสริมสภาพคล่องการประกอบอาชีพ
   
  14. หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
   
  15. หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
   
  16. คำขอเงินกู้สวัสดิการต้อนรับปีใหม่
   
  17. ใบสมัครสมาชิก สสอค. ประเภทสามัญ
   
  18. ใบสมัครสมาชิก สสอค. ประเภทสมทบ
   
  19. ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประเภทสามัญ
   
  20. ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประเภทสมทบ
   
  21. ใบสมัครสมาชิก สส.สท. ประเภทสามัญ
   
  22. ใบสมัครสมาชิก สส.สท. ประเภทสมทบ
   
  23. ใบสมัครสมาชิก สฌ.สศ.ชย ประเภทสามัญ
   
  24. ใบสมัครสมาชิก สสอ.รท. ประเภทสมทบ
   
 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567