สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

ประกาศฯ เรื่อง ผลเลือกตั้งเป็นประะธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปีการเงิน 2567

 

             >>> ประธานกรรมการ            

             >>> กรรมการดำเนินการ            

 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

             >>>ประกาศฯ กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

             >>>รายการงานประชุม ประจำปี 2565   

             >>>จุดลงทเบียน   

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นประะธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปีการเงิน 2567

 

             >>> ประธานกรรมการ            

             >>> กรรมการดำเนินการ            

 

ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 (ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2566)

 

ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 (ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2566)

 

ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 (ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2566)

 

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566 (เปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566)

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566

 

ประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12-30 มิถุนายน 2566 (ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์)

 

ประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12-30 มิถุนายน 2566 (ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์)

 

ประกาศฯ เรื่อง แจ้งการหักเงินประกันชีวิตกลุ่มประจำปีการเงิน 2566

 

แจ้งการหักเงินประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปีการเงิน 2566 

 

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เงื่อนไขการรับลูกหนี้สหกรณ์ (ชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน) (11 เมษายน 2566)      

 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

             >>>ประกาศฯ ยืนยันจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

             >>>กำหนดการประชุม   

             >>>ระเบียบวาระการประชุมฯ

             >>>รายชื่อจุดลงทะเบียน   

 

เปลี่ยนแปลงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จากวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลาและสถานที่เดิม  

 

เปลี่ยนแปลงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จากวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลาและสถานที่เดิม  

 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด และให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 แทนฉบับเดิม      

 

เรื่อง กำหนดระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อของสหกรณ์      

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566       

 

ประกาศฯ เรื่อง ของดทำธุรกรรมทางการเงิน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565      

 

ประกาศฯ เรื่อง ขอผ่อนผันการส่งชำระหนี้สหกรณ์กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ      

 

ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาทำการ)      

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565

 

ประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-30 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาทำการ)

 

             >>>ประกาศสหกรณ์ฯ

             >>>ใบสมัคร   

 

แจ้งการหักเงินประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปีการเงิน 2565

 

ประกาศผลการสรรหาโดยการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

             >>>เจ้าหน้าที่ธุรการ

             >>>เจ้าหน้าที่แผนงาน   

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เรื่อง เลื่อนวันสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จากวันที่ 29 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 30 มกราคม 2565 เวลาและสถานที่คงเดิม         

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่แผนงาน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 - 27 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาทำการ)

 

             >>>ประกาศรับสมัคร            

 

ผลการจับสลากรางวัล ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

ประกาศฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งเป็นประะธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565

 

             >>> ประธานกรรมการ            

             >>> กรรมการดำเนินการ            

             >>> ผู้ตรวจสอบกิจการ           

 

รายชื่อสมาชิกและจุดลงทะเบียน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565    

 

ประกาศฯ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาทำการ)       

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นประะธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565

 

             >>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งประธานกรรมการ            

             >>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ            

             >>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ           

 

ประกาศฯ เรื่อง เชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564

 

ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัคร เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประะธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีการเงิน 2565 ระหว่างวันที่ 18-26 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาทำการ)

 

             >>>ประกาศรับสมัครประธานกรรมการ            

             >>>ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ            

             >>>ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ           

 

ประกาศฯ เรื่อง การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ สามารถยื่นใบสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

 

ประกาศฯ เรื่อง การขยายวงเงินกู้ (2 สิงหาคม 2564)

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 - 23 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาทำการ)

 

             >>>ประกาศรับสมัคร            

 

ประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์)

 

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564

 

ประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์)

 

ประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์)

 

แจ้งการหักเงินประกันชีวิตกลุ่มประจำปีการเงิน 2564

 
 
หน้า 1