สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > คณะกรรมการอำนวยการ
 

 

นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
ประธานกรรมการ

 
 

นายปัญญา หาญอาสา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 
 

นายสมมาตร ช่างแก้ว
กรรมการและเหรัญญิก

นายวิจิตร ชิณศรี
กรรมการและเลขานุการ