สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > ช่องทางการชำระเงิน
 
 

                      สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์โอนเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้  โอนชำระค่าหุ้น  หรือโอนเข้าบัญชีเพื่อฝากเงินกับสหกรณ์ฯ  สามารถโอนเข้าบัญชี

 

          ของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด  ได้ตามเลขที่บัญชีธนาคารต่างๆ ดังนี้

 

ธนาคาร / สาขา
ประเภท
เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย  สาขาชัยภูมิ

ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จำกัด

ออมทรัพย์
307-1-73960-5

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาชัยภูมิ

ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จำกัด

ออมทรัพย์
010-122-886-126

ธนาคารออมสิน  สาขาชัยภูมิ

ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จำกัด

เผื่อเรียก
050-941-711-801
 

                      1. เมื่อสมาชิกโอนเงินแล้ว  ให้สมาชิกนำส่งเอกสารหลักฐานการโอน  พร้อมระบุชื่อนามสกุล  หน่วยงาน  ผ่านช่องทางติดต่อดังนี้

 

                                  ทางไลน์สหกรณ์ฯ   หรือ

 

 

 

 

 

      

                                           

                                  โทรสาร  044-830-882   หรือ

 

                                  อีเมล  coopsaman123@gmail.com   หรือ

 

                                  แจ้งทางโทรศัพท์  044-830-882   ,  085-419-9291     หรือ

 

                      2. นำส่งสำเนาการชำระเงิน  ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จำกัด   

 

                      3. กรณีหน่วยผู้เบิกหักเงินชำระหนี้แทนสมาชิกนั้น  ขอให้ทางต้นสังกัดทำหนังสือแจ้งกับสหกรณ์ฯ ทราบ