สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > บริการสินเชื่อ
 
 

                       สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จำกัด  แบ่งประเภทการกู้ยืมเพื่อการอันจำเป็น  มีประโยชน์ของสมาชิก 

 

      และให้ตรงวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม  ดังนี้

 

 

                        1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

                            วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000.- บาท  ส่งชำระไม่เกิน 12 งวด (ตารางการชำระ)

 

                            อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 บาทต่อปี

 

                            เอกสารประกอบ

 

                                     1. สลิปเงินเดือน 1 เดือนล่าสุด


                                     2. สำเนาบัตรประชาชน 


                                     3. สำเนาทะเบียนบ้าน


                                     4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล(ถ้ามี)

 

                                     5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 

----------------------------------------------------------------------

 

                        2. เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก  

 

                            วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000.- บาท  ส่งชำระไม่เกิน 96 งวด (ตารางการชำระ)

 

                            อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.95 บาทต่อปี

 

                            เอกสารประกอบ

 

                                     1. สลิปเงินเดือน 1 เดือนล่าสุด


                                     2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้  คู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี)  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)


                                     3. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้  คู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี)  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)


                                     4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล(ถ้ามี) ผู้กู้  คู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี)  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)

 

                                     5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ผู้กู้  คู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี)  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)

 

                            หลักประกัน

 

                                     วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000.- บาท  สมาชิกสามัญค้ำประกัน  1  คน

 

----------------------------------------------------------------------

 

                        3. เงินกู้เสริมสภาพคล่องการประกอบอาชีพ 

 

                            วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000.- บาท ส่งชำระไม่เกิน 108 งวด (ตารางการชำระ)

 

                            อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.95 บาทต่อปี

 

                            เอกสารประกอบ

 

                                     1. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด


                                     2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้  คู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี)  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)


                                     3. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้  คู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี)  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)


                                     4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล(ถ้ามี) ผู้กู้  คู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี)  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)

 

                                     5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ผู้กู้  คู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี)  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)

 

                                     6. โครงการเสริมสภาพคล่องการประกอบอาชีพ   ภาพถ่าย  และแผนที่

 

                            หลักประกัน

 

                                     1. วงเงินกู้ไม่เกิน     500,000.-  บาท  สมาชิกสามัญค้ำประกัน  1  คน

 

                                     2. วงเงินกู้ไม่เกิน  1,000,000.-  บาท  สมาชิกสามัญค้ำประกัน  2  คน

 

----------------------------------------------------------------------

 

                        4. เงินกู้สามัญ 

 

                            วงเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000.- บาท  ส่งชำระไม่เกิน 150 งวด  (ตารางการชำระ)

 

                            อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.95 บาทต่อปี

 

                            เอกสารประกอบ

 

                                     1. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด


                                     2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้  คู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี)  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)


                                     3. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้  คู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี)  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)


                                     4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล(ถ้ามี) ผู้กู้  คู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี)  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)

 

                                     5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ผู้กู้  คู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี)  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)

 

                            หลักประกัน

 

                                     1. วงเงินกู้ไม่เกิน  1,000,000.-  บาท  สมาชิกสามัญค้ำประกัน  1  คน

 

                                     2. วงเงินกู้ไม่เกิน  2,000,000.-  บาท  สมาชิกสามัญค้ำประกัน  2  คน

 

                                     3. วงเงินกู้ไม่เกิน  2,500,000.-  บาท  สมาชิกสามัญค้ำประกัน  3  คน

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

                        5. เงินกู้พิเศษ (ตารางการชำระ)

 

                            อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.95 บาทต่อปี

 

                            เอกสารประกอบ

 

                                     1. สลิปเงินเดือน 4 เดือนล่าสุด


                                     2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้  คู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี)  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)


                                     3. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้  คู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี)  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)


                                     4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล(ถ้ามี) ผู้กู้  คู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี)  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)

 

                                     5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ผู้กู้  คู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี)  ผู้ค้ำประกัน  คู่สมรสผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)

 

                            หลักประกัน

 

                                     1. วงเงินกู้ไม่เกิน  2,500,000.-  ถึง  3,500,000.-  บาท  สมาชิกสามัญค้ำประกัน  2  คน

 

                                     2. วงเงินกู้ไม่เกิน  3,500,001.-  ถึง  4,500,000.-  บาท  สมาชิกสามัญค้ำประกัน  3  คน

 

                                     3. วงเงินกู้ไม่เกิน  2,500,000.-  บาท  สมาชิกสามัญค้ำประกัน  3  คน

 

 

----------------------------------------------------------------------

  

 

 

*** สมาชิกสามัญ  1 คน  สามารถค้ำประกันเงินกู้ได้  6  สัญญา ***

 

 

                       หมายเหตุ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ที่ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป  

ให้ใช้แบบฟอร์มคำขอกู้ใหม่ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565