สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก >ประวัติความเป็นมา
 

 

 
                สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2538  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.028138  ปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 

 

31  ธันวาคม  ของทุกปี  มีสมาชิกแรกตั้ง  82  คน  ทุนดำเนินงาน  371,919  บาท  นายสมคิด  คมคาย  ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานกรรมการ 

  

                ปีทางบัญชี  2539  นายวสันต์  อาจกมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา  ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการ  


                ปีทางบัญชี  2540 - 2542  นายทองขาว  โคตรโยธา  ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการ 


                ปีทางบัญชี  2543 - 2544  นายสุทธิ  เหล่าฤทธิ์  ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการ             


                ปีทางบัญชี  2545 - 2548  นายเถลิงศักดิ์  ศรีดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการ  


                ปีทางบัญชี  2549 - 2552  นายวงษ์ชัย  ชนะชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการ   


                ปีทางบัญชี  2553 - 2554  นายสุธี  บุญถือ  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา  ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการ 


                ปีทางบัญชี  2555 - 2556  นายอำนวย  พลมณี  ข้าราชการบำนาญ  (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร)  ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการ    

 

                ปีทางบัญชี  2557  นายสุธี  บุญถือ  ข้าราชการบำนาญ  (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา)  ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการ 


                ปีทางบัญชี  2558 – 2559  นายสุธี  บุญถือ  ข้าราชการบำนาญ  (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา)  ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการ 

 

                ปีทางบัญชี  2560 – 2562   นายสุรพล   สีมา  ข้าราชการบำนาญ  (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2) ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการ 

 

                ปีทางบัญชี  2563 – ปัจจุบัน  นายสุธี  บุญถือ  ข้าราชการบำนาญ  (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา)  ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการ