สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > หลักเกณฑ์การกู้เงิน
 
 

                       

                        1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

                                     วัตถุประสงค์  เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนเร่งด่วนของสมาชิก


                                     วงเงินกู้ไม่เกิน  50,000  บาท 


                                     ดอกเบี้ยร้อยละ  7.75  ต่อปี


                                     ระยะเวลาการส่งชำระ  10  งวด

 

                        2. เงินกู้สวัสดิการต้อนรับเปิดภาคเรียน

 

                                     วัตถุประสงค์  เพื่อใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลานสมาชิก


                                     วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000  บาท 


                                     ผู้ค้ำประกัน  1  คน 


                                     ดอกเบี้ยร้อยละ  7.50  ต่อปี 


                                     ระยะเวลาการส่งชำระ  3, 4, 5  ปี

 

                        3. เงินกู้สวัสดิการเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

 

                                     วัตถุประสงค์  เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่องในอาชีพที่มีอยู่แล้ว


                                     วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000  บาท 


                                     ผู้ค้ำประกัน  2  คน 


                                     ดอกเบี้ยร้อยละ  7.50  ต่อปี 


                                     ระยะเวลาการส่งชำระ  5, 6, 7  ปี

 

                         4. เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก

 

                                     วัตถุประสงค์  เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว


                                     วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000  บาท 


                                     ผู้ค้ำประกัน  1  คน  


                                     ดอกเบี้ยร้อยละ  7.75  ต่อปี


                                     ระยะเวลาการส่งชำระ  100  งวด

 

                        5. เงินกู้สามัญ

 

                                     วัตถุประสงค์  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  หรือลงทุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  หรืออื่นๆ เป็นต้น

 

      วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000  บาท 


                                     ดอกเบี้ยร้อยละ  7.75  ต่อปี


                                     วงเงินกู้ไม่เกิน  1,000,000  บาท  ผู้ค้ำประกัน  1  คน  


                                     วงเงินกู้ไม่เกิน  1,500,000  บาท  ผู้ค้ำประกัน  2  คน  


                                     วงเงินกู้ไม่เกิน  2,000,000  บาท  ผู้ค้ำประกัน  3  คน  


                                     ระยะเวลาการส่งชำระ  150  งวด

 

                        6. เงินกู้พิเศษ

 

                                     วัตถุประสงค์  เพื่อซื้อบ้าน  บ้านพร้อมที่ดิน  ที่ดิน  ที่ดินและส่วนควบของที่ดิน  หรือ สร้างบ้าน

 

      วงเงินกู้ไม่เกิน 4,000,000  บาท 


                                     ดอกเบี้ยร้อยละ  6.75  ต่อปี


                                     ระยะเวลาการส่งชำระ  300  งวด


                                     ค้ำประกัน  2  คน  ทรัพย์สินที่ซื้อหรือสร้างจะต้องจำนองไว้กับสหกรณ์เพื่อเป็นหลักประกัน