สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > บริการเงินฝาก
 
 

                        1. ออมทรัพย์

 

                                                - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

 

                                                - ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 บาทต่อปี สำหรับสมาชิกสามัญ และดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 สำหรับสมาชิกสมทบ

 

                                                - ถอนได้มากกว่าวันละ 1 ครั้ง แต่การถอนจะต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 100 บาท

 

                        2. ออมทรัพย์พิเศษ

 

                                                - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

 

                                                - ดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 บาทต่อปี สำหรับสมาชิกสามัญ และดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 สำหรับสมาชิกสมทบ

 

                                                - ถอนได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง แต่การถอนจะต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 100 บาท กรณีที่ในเดือนใดจำเป็น

 

ต้องถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษมากกว่า 1 ครั้ง จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการถอนในครั้งที่สองและครั้งต่อๆ ไปในเดือนนั้น ในอัตราร้อยละ 1

 

ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10 บาท