สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
 
 

ปีการเงิน 2564

 

ประเภท

อัตรา(ร้อยละ)

  เงินปันผล

6.05

  เงินเฉลี่ยคืน

15