สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > ประกาศสหกรณ์
 

 

                            
  เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (19 มิถุนายน 2567)
   
  เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (19 มิถุนายน 2567)
   
  เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (21 พฤศจิกายน 2566)
   
  เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (21 พฤศจิกายน 2566)
   
  เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (11 ตุลาคม 2566)
   
  เรื่อง เงื่อนไขการรับลูกหนี้สหกรณ์ (ชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน) (11 เมษายน 2566)
   
  เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (31 มีนาคม 2566)
   
  เรื่อง กำหนดระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อของสหกรณ์ (17 พฤศจิกายน 2565)
   
  เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (15 กันยายน 2565)
   
  เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (15 กันยายน 2565)
   
  เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565 (18 กรกฎาคม 2565)
   
  เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (17 พฤษภาคม 2565)
   
  เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (17 พฤาภาคม 2565)
   
  เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (12 มกราคม 2565)
   
  เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (12 มกราคม 2565)
   
  เรื่อง การขยายวงเงินกู้ (2 สิงหาคม 2564)
   
  เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (8 กรกฎาคม 2564)
   
  เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับสมาชิกสมทบ (12 พฤศจิกายน 2563)
   
  เรื่อง ประเภทการกู้ยืมเพื่อการอันจำเป็นและมีประโยชน์ของสมาชิก (22 กันยายน 2563)
   
  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563 (22 กรกฎาคม 2563)
   
  เรื่อง การจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม (27 เมษายน 2563)
   
  เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาการทำธุรกรรมทางการเงิน (27 มีนาคม 2563)
   
  เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (25 มีนาคม 2563)
   
  เรื่อง จัดอบรมผู้แทนสมาชิก (25 กุมภาพันธ์ 2563)
   
  เรื่อง วันเวลาทำการ (6 มีนาคม 2563)
   
  เรื่อง การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก (12 กุมภาพันธ์ 2563)
   
  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561 (28 มิถุนายน 2561)
   
  เรื่อง วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปี 2561 (27 มีนาคม 2561)
   
  เรื่อง ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (7 กุมภาพันธ์ 2561)