สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > อัตราดอกเบี้ย
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  ต่อปี

 

สมาชิกสามัญ

 

ประเภท

อัตรา

  ออมทรัพย์

 

   *ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

2.50

  ออมทรัพย์พิเศษ

 

   *ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท

3.00

 

สมาชิกสมทบ

 

ประเภท

อัตรา

  ออมทรัพย์

 

   *ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

2.25

  ออมทรัพย์พิเศษ

 

   *ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท

2.75

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ต่อปี

 

ประเภท

อัตรา

  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.75

  เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก

6.95

  เงินกู้สามัญ

6.95

  เงินกู้พิเศษ

5.95

  เงินก้ไม่เกินหุ้น

6.95

  เงินกู้อาชีพ

6.95

  เงินกู้เพลังงานแสงอาทิตย์

6.95

 
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป