สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์/ค่่านิยม/แผนงาน
 

 

                            

                            ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี  2566

 

 

                            1.  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ


                            2.  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สหกรณ์


                            3.  พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการ

 

 

 

                            1.  เร่งรัดการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล


                            2.  กวดขันการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน


                            3.  พัฒนาความรู้และปลูกจิตสำนึกที่ดีด้านอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์


                            4.  เพิ่มศักยภาพการบริการและการปฏิบัติงานแก่สมาชิก

 

 

 

                            สมาชิกรู้บทบาท  รู้หน้าที่  ใช้หนี้ตามกติกา  จะนำพาซึ่งความมั่นคง

 

 

                            1.  แผนการดำเนินกิจการสหกรณ์


                            2.  แผนเพิ่มศักยภาพและปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากรสหกรณ์


                            3.  แผนสนับสนุนกระบวนการสหกรณ์