สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > คณะกรรมการเงินกู้
 

คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 1

 

 

นายวิชิต วิชิตศรีวรา
ประธานกรรมการ

 
นายปรีชา ชูสกุล
กรรมการ
นายสมชาย ลาภประโยชน์
กรรมการและเลขานุการ
 

คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 2

 

 

นายสุวัฒน์ ปรีชาวงศ์
ประธานกรรมการ

 
นายนิพนธ์ ผ่องแผ้ว
กรรมการ
นายพวงศ์วิทย์ เดิมชัยภูมิ
กรรมการและเลขานุการ