สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > ทำเนียบประธานกรรมการ
 

 

 

นายสมคิด   คมคาย
ผอ.สามัญศึกษา จ.ชัยภูมิ
ชุดก่อตั้ง  (พ.ศ. 2538)

 

นายวสันต์   อาจกมล
ผอ.ร.ร.สามหมอวิทยา

ชุดที่ 1 

(พ.ศ. 2539)

นายทองขาว  โคตรโยธา
ผอ.สามัญศึกษา จ.ชัยภูมิ

ชุดที่ 2 - 4

(พ.ศ. 2540 - พ.ศ.2542)

นายสุทธิ   เหล่าฤทธิ์
ผอ.สามัญศึกษา จ.ชัยภูมิ

ชุดที่ 5 - 6 

(พ.ศ. 2543 - พ.ศ.2544)

นายเถลิงศักดิ์  ศรีดี
ผอ.โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

ชุดที่ 7 - 10  

(พ.ศ.2545 - พ.ศ. 2548)

นายวงษ์ชัย  ชนะชัย
ผอ.ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล

ชุดที่ 11 - 14 

(พ.ศ. 2549 - พ.ศ.2552)

นายสุธี  บุญถือ
ผอ.ร.ร.โนนคร้อวิทยา

ชุดที่ 15 - 16 

(พ.ศ.2553 - พ.ศ. 2554)

นายอำนวย  พลมณี
ข้าราชการบำนาญ

ชุดที่ 17 - 18 

(พ.ศ.2555 - พ.ศ. 2556)

นายสุธี  บุญถือ
ข้าราชการบำนาญ

ชุดที่ 19 - 21 

(พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

นายสุรพล  สีมา
ข้าราชการบำนาญ

ชุดที่ 22 - 24 

(พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562)

นายสุธี  บุญถือ
ข้าราชการบำนาญ

ชุดที่ 25 - 28

(พ.ศ.2563 - พ.ศ.2566)

นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
ข้าราชการบำนาญ

ชุดที่ 29

(พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน)