สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > เจ้าหน้าที่
 

 

นางสาวจิรารัตน์  ภัทรวลี
ผู้จัดการ

 

นางสาวสีรุ้ง กาญจนอโนทัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารธุรกิจ

นางจันทร์ฉาย บัวชมภู
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวกัญญณัช พิรุณทอง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายอภิชัย ศิริกุล
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวปาลิตา ศรีวงษ์ชัย
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวเพ็ญวิภา เกิดแก้ว
เจ้าหน้าที่แผนงานและประชาสัมพันธ์
นางสาวธิดารัตน์ วรรณพงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุนิษา พันธุ์จำรัส
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
นางสาวจารุวรรณ ฐานวิเศษ
เจ้าหน้าที่ติดตามและเร่งรัดหนี้
นางสาวพรศิริ ไลไธสง
เจ้าหน้าที่ประมวลผล
นางติ๋ม เสวะนา
พนักงานบริการ
นายธีระยุทธ พึ่งภูมิ
พนักงานขับรถยนต์