หมายเหตุ

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดูผลได้ตั้งแต่ รอบที่ 1 (1 เมษายน 2566)

- พนักงานราชการ สามารถดูผลได้ตั้งแต่ รอบการประเมินปี พ.ศ. 2565

(อยู่ในช่วงระหว่างการทดสอบระบบ)